Робоча нарада

19 вересня 2019 року о 10:00 голова Миронівської районної ради Валентина Усик провела нараду з сільськими головами, на якій заслуховувалось виконання бюджету, робота закладів соціа­льно-культур­ного призначення на селі, підготовка до зими. А та­кож обгово­рено таке важливе на сьогодні питання, як де­центра­лі­зація, добровільне об’єднан­ня територіальних громад на Миро­нівщині.

Це як ніколи актуально, адже ми отри­мали контрольні цифри для формування бюджету на на­ступний рік. І з бюджету ОТГ пе­ре­дбачається забрати в державу реверсну дотацію майже 50 млн. грн. Це близько 30% власних на­дходжень бюджету гро­ма­ди та району в цілому. Ці кошти мож­на було спрямувати на соціальні про­грами та ін.

У цьому році віддали в державу ревер­сну дотацію 39 млн. грн. Це кошти, які від­раховуються щомісяця, і повернені гро­маді не можуть бути. Те­пер сума ще біль­ша. Чому така си­туація? Тому що не вне­сені змі­ни до Консти­туції України в частині децентралі­зації, а відповідно до бюджет­но­го й податкового зако­нодавства.

Новообраний президент Ук­ра­їни, новий уряд, Верховна Ра­да, яка приймає закони щодо соціального, економічного розви­т­ку держави, напрацьовують за­кон про децент­ра­лі­зацію, де буде чітко визначено, як об’є­д­нува­ти­муться громади, на яких пріори­тетах, а також повноваження ста­рости, го­лови громади. Ще не за­вершені адміністра­тивна і тери­то­ріальна реформи. Стоїть пи­та­ння ринку землі. І все це пов’яза­не із ство­ренням громад. Очіку­ється, що цей закон буде навесні і тоді відбудуться місцеві вибо­ри. Зараз же будь-яка громада може при­єднатися до ОТГ тільки без пред­став­ни­­ць­ких функцій.

Сьогодні жоден сільський го­лова не в праві за свою громаду вирішити: приєд­нуватись до ОТГ чи ні. Це може вирішити тільки громада. Вже маємо негативний приклад того, як було зігноровано думку жителів Піїв і Липового Рогу. Подібне не повинно повторитись. Потрібно провести громадські слу­хання, на яких чітко ар­гу­мен­ту­вати, як проходитиме об’єдна­ння і що воно дасть у майбут­ньо­му, а не просто ке­руватись обі­ця­нками.

На жаль, поки що закону, в якому б було прописано всі ас­пе­кти стосовно об’єднання громад, немає. Моє баче­ння цієї ситуації було і залишає­ться таким: потрі­бно в пер­шу чергу було внести змі­ни до Конституції та прий­няти за­кон про децентралізацію. Тому що досі об’єднані громади ство­рюва­лись відповідно до Закону України «Про добровільне об’єдна­ння територіальних гро­мад». У 90 районах Ук­раїни ще жодної ОТГ не створено, а 70% із створених не є плато­спро­мож­ними. Уряд сьогодні ставить пи­та­ння, щоб таких гро­мад не було. Закон про децентралізацію має бути прийнятий у короткий термін. І тоді вже на його основі вноси­ти­муться зміни до бюджетного, зе­мельного законодавства та ін. І ли­ше після цього можна буде об­гру­н­товано прораху­вати: буде спроможною чи ні та чи інша ОТГ, що створюється. Чи буде вона за­без­печена послугами в необхід­ному обсязі. Адже децентра­лі­зація передбачає набли­ження послуг до людей. І на це потрібно мати гарантію. А просто на обі­цян­ках ро­би­ти якісь кроки — це не мудро. У державі ос­но­ва всьо­го — закони, за яки­ми маємо пра­цювати. Тільки за таким при­нци­пом має проходити й об’єднан­ня. В тому числі й на Миро­нівщині. Я хочу щоб кожен пересіч­ний жи­тель кожного насе­леного пункту вис­ловив свою думку і вона була вра­хована при прийнятті ріше­ння. Виро­бляти так­тику на май­бутнє маємо відпо­від­но закону, який би гарантував права кожної громади. А такого закону, на жаль, ще немає.

Ще одне питання — територі­альна ре­форма. Йде мова, що Миронівщина увійде до укрупненого Обухівсько­го, Білоцер­ків­ського чи навіть Пере­яславського ра­йону. А чому так? Ад­же на 1 січня 2014 ро­ку на ка­рті роз­витку області був Миро­нівський адміністративний округ. Це було об­грун­то­вано еко­номічно, соціально. То чому б не внести пропозицію про те, щоб був Ми­ронівський район? Думаю, що її підтрима­ла б кожна терито­ріальна громада.

 Це — моє бачення і сільських голів, які висловлювали свою дум­ку. Ще в ми­нуло­му році були внесені зміни до по­даткового та бюджетного ко­дексу, відпо­відно до яких податки повинні сплачува­тись по місцю розташу­вання і виробни­чої діяльно­сті підприємств, а не по місцю ре­єс­т­рації. Бо в нас як — землі оброб­ляю­ться тут, за­­правки стоять тут, а пода­тки спла­чуються в Києві чи інших містах. Ми це питання вже обгово­рювали і звертались до фіскальної служби України. За­про­поную депутатам знову ви­нес­ти це питання на сесію і повто­р­но на­ді­слати звер­нення. Коли пода­т­ки сплачувати­му­ться за таким принци­пом, тоді буде легше на­по­внюва­ти бюджет і кожна тери­то­ріальна громада зможе ефек­тивно роз­виватися. 

Про це говорили на нараді сі­ль­ські го­лови. Вони стурбовані не­визначеною си­туацією, чека­ють прийняття закону, щоб у по­дальшому робити певні кроки у роз­ви­тку своїх громад, до їх об’є­днання за ріше­нням громад­ських обговорень з го­лосом кож­ного жи­теля громади.

IMG_20190919_101719
IMG_20190919_101706