Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або Код за ЄДРПОУ — 36683522 серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.5 тел. +38 (044) 517-08-56, +38 (044) 517-06-56, факс. +38(044) 517-58-09 E-mail: barvinok2005@ukr.net
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність. її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається облаштування пункту на базі печі-утилізатора УТ-300 марки «Флеш-Р» для термічного знезараження відходів тваринного походження, за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Степова, буд.1 А.

Технічна альтернатива 1.

В базовому варіанті передбачається оснащення пункту на базі печі-утилізатора УТ-300 марки «Флеш-Р» для термічного знезараження відходів тваринного походження з разовим завантаженням відходів до 300 кг, швидкістю спалювання 65 кг/год і максимальною температурою спалювання 680-1350°С. Пункт включає в себе все необхідне для забезпечення його оптимального функціонування. Утилізатор працює на дизельному пальному.

Технічна альтернатива 2.

Розглядалось питання, щодо облаштування пункту на базі печі-утилізатора УТ-200 марки «Флеш-Р». Проте через невелику швидкість згорання (50 кг/год) і продуктивність обладнання, яка достатня для забезпечення утилізації залишків тваринного походження, що продукуються в результаті функціонування промислового майданчика, технічна альтернатива 1 є більш прийнятною.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Влаштування пункту на базі печі-утилізатора УТ-300 марки «Флеш-Р» для термічного знезараження відходів тваринного походження на території існуючого промислового майданчику ТОВ «БАРВІНОК ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Степова, буд. 1 А.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2,

Оскільки облаштування пункту на базі печі-утилізатора УТ-300 передбачається на території вже існуючого підприємства, то враховуючи даний факт територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Територія розміщення об’єкту вільна від безпосередньої близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, історії і культури. Встановлено, що діяльність, та зокрема облаштування пункту на базі печі- утилізатора УТ-300 марки «Флеш-Р» має ряд соціально-економічних переваг, а саме: досягнення оптимального ступеню впорядкування в господарській діяльності підприємства за рахунок незалежності від зовнішніх контрагентів (утиль-ветсанзаводи), що в свою чергу забезпечує відсутність накопичення органічних відходів виробництва на території проммайданчику до моменту їх вивозу; створення нових робочих місць , а отже — посилення динаміки працевлаштування місцевого населення; збільшення бюджету держави за рахунок сплати підприємством податків; покращення економічного потенціалу регіону.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

На промисловому майданчику, розташованому за адресою: 08800, Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Степова, буд. 1 А передбачається облаштування пункту на базі печі-утилізатора УТ-300 марки «Флеш-Р» для термічного знезараження відходів тваринного походження.

Підприємство використовує земельну ділянку з метою експлуатації виробничих приміщень цеху по забою тварин та прилеглої території на правах оренди земельної ділянки між ПП «ГОСПОДАР» та ТОВ «БАРВІНОК ІНВЕСТ». Земельна ділянка площею 0,7517 га (кадастровий номер 3222910100:03:234:0002), надана ПГІ «ГОСПОДАР». Цільове призначення земельної ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Технологічний цикл процесу знешкодження біоорганічних відходів складається з таких етапів: прогрівання камери спалювання; завантаження відходів; спалювання відходів та допалювання топкових газів; виключення та охолодження утилізатора; вивантаження вторинних відходів.

Основні параметричні показники печі-утилізатора:

Максимальні габаритні розміри: довжина — 1500 мм, ширина — 1100 мм, висота — 3500 мм. Вага печі-утилізатора — 2000 кг.

Разове завантаження відходів до 300 кг, швидкість спалювання 65 кг/год і максимальна температура спалювання 680-1350’.

Характеристика продуктивності проектованого пункту:

Максимальна кількість відходів, що буде спалюватись -а 500 т/рік.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:

 • дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
 • дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності;
 • забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на

здоров’я та життя населення;

 • проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки;
 • дотримання вимог чинного санітарно — епідеміологічного законодавства.

При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами:

 • «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06. 2006 р. під № 309.
 • Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Т.в.о. головного санітарного лікаря України С.В. Протасом 03.03.2015 р.
 • «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрований у Мінюсті 10.02.2020 р. за№ 156/34439.
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173.
 • ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за №457/19195).
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».
 • ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання вимог чинного санітарно — епідеміологічного законодавства, а також протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

З врахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для забезпечення безпечних умов функціонування передбачені наступні заходи:

 • влаштування твердої несучої платформи для встановлення обладнання та з метою унеможливлення підтоплення існуючого твердого покриття миючими синтетичними та паливо-мастильними матеріалами;
 • зведення навісної конструкції з метою захисту об’єкта від атмосферних опадів та уникнення корозії обладнання;
 • забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення комплексу;
 • під’єднання пункту до існуючих інженерних мереж;
 • забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів відходів з території об’єкту.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Територія підприємства упорядкована, озеленена та має достатній рівень інженерного забезпечення для дотримання нормальних умов функціонування: наявне освітлення в темний час доби. Важливим фактором для розміщення дільниці є організація та дотримання санітарно- захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2,

Не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

 • клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок діяльності комплексу не відбуватиметься;
 • повітряне середовище: в умовах проведення монтажних робіт здійснюватиметься незначний, короткотривалий, тимчасовий вплив. При експлуатації пункту будуть відбуватися викиди забруднюючих речовин в межах допустимих значень;
 • акустичне середовище: при проведенні монтажних робіт та діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень;
 • геологічне середовище: вплив відсутній;
 • ґрунти: можливий незначний, короткотривалий вплив під час будівельних робіт. При нормальних умов експлуатації комплексу вплив на ґрунти зводиться до мінімуму;
 • водне середовище: в рамках функціонування комплексу не передбачається скид стічних вод у водоймища та ґрунтові води. Можливий незначний вплив за рахунок утворення побутових, господарських та зливних стоків;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також шляхи міграції тварин і птахів експлуатація комплексу не вчинить шкідливого впливу. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в безпосередній близькості до ділянки відсутні;
 • навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;
 • навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній;
 • культурна спадщина: вплив відсутній. В районі розташування планової діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для облаштування пункту на базі печі-утилізатора УТ-300 марки «Флеш-Р» для термічного знезараження відходів тваринного походження, що знаходиться за адресою: Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Степова, буд. 1 А.

щодо територіальної альтернативи 2,

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч.З, п.2, абзац.5, ст. З Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 — VIII від 23.05.2017 р.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 — VIII від 23.05.2017 р.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 ,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15 Е — mail: eko.koda@ukr.net

Адреса офіційного веб-сайту: http://ecology-kievoblast.com.ua/

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)