Архив за день: 19.11.2020

Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

18 листопада 2020 року о 23:01 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Пустовіти.

До місця виклику було направлено черговий караул 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Миронівка.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить житловий будинок.

Читать далее… →

Остання сесія Миронівської районної ради

17 листопада відбулося пле­нарне засідання тридцять другої (позачергової) сесії Миронів­ської районної ради VІІ скли­кання. Во­но особливе, бо увійде в історію як останнє засідання не тільки  цьо­го скликання, а ра­ди взагалі, бо вже скоро вона припинить своє існування, як і наш район.

Прокоментувала хід цього іс­торичного засідання голова ра­йонної ради В.С. Усик.

— Дата проведення цієї сесії обрана не випадково, тому що са­ме 17 листопада 2015 року, рів­но п’ять років тому, відбулася уста­новча сесія районної ради сьо­мо­го скликання. Депутатський кор­пус нараховував 34 депутати. Це був потужний склад — керівники районної ланки, обласної. Я як го­лова ради ставила багато зав­дань перед депутатами і перед апа­ра­том. Ми не проделегували рай­держадміністрації пов­нова­ження з управління комунальним май­ном, тому що саме в цей пе­ріод проходило реформування меди­цини та інших галузей. А ре­фор­ми це завжди щось нове, це змі­ни, які в Україні, на жаль, не завж­ди  чітко врегульовані зако­но­дав­ством. Тому ці процеси проходили непросто і в таких умовах пра­цювати було нелегко. Але пра­цю­вали ми злагоджено. Всі сесії про­ходили активно, вносилось за ініціативою депута­тів багато про­позицій. Було ство­рено вісім ко­мунальних підпри­ємств для того, щоб ефективно використовува­ти комунальне майно, надавати послуги насе­ленню, щоб все мак­симально працювало на район. Розподіл бюджетних коштів зав­жди йшов прозоро. Ми запро­шу­вали на сесійні засідання сільсь­ких голів, пред­ставників громад­сь­ких органі­зацій. Засіда­ння бюд­жетної комі­сії завжди було роз­ши­реним. Ми не вино­сили на сесії жодного пи­тання, не розглянув­ши його на ко­місіях та не висвіт­ливши на сайті. Вдячна депутатам і апарату ра­йонної ради за про­фесійну робо­ту. Вона давала ре­зультат.

І ось вже остання сесія. Як ті­ль­­ки відбудеться установча сесія Обухівської районної ради, від­разу ж Миронівська районна  ра­да припинить свою діяльність. І такого поняття вже не існува­ти­ме, як і поняття «Миронівський ра­йон».

Читать далее… →