Остання сесія Миронівської районної ради

17 листопада відбулося пле­нарне засідання тридцять другої (позачергової) сесії Миронів­ської районної ради VІІ скли­кання. Во­но особливе, бо увійде в історію як останнє засідання не тільки  цьо­го скликання, а ра­ди взагалі, бо вже скоро вона припинить своє існування, як і наш район.

Прокоментувала хід цього іс­торичного засідання голова ра­йонної ради В.С. Усик.

— Дата проведення цієї сесії обрана не випадково, тому що са­ме 17 листопада 2015 року, рів­но п’ять років тому, відбулася уста­новча сесія районної ради сьо­мо­го скликання. Депутатський кор­пус нараховував 34 депутати. Це був потужний склад — керівники районної ланки, обласної. Я як го­лова ради ставила багато зав­дань перед депутатами і перед апа­ра­том. Ми не проделегували рай­держадміністрації пов­нова­ження з управління комунальним май­ном, тому що саме в цей пе­ріод проходило реформування меди­цини та інших галузей. А ре­фор­ми це завжди щось нове, це змі­ни, які в Україні, на жаль, не завж­ди  чітко врегульовані зако­но­дав­ством. Тому ці процеси проходили непросто і в таких умовах пра­цювати було нелегко. Але пра­цю­вали ми злагоджено. Всі сесії про­ходили активно, вносилось за ініціативою депута­тів багато про­позицій. Було ство­рено вісім ко­мунальних підпри­ємств для того, щоб ефективно використовува­ти комунальне майно, надавати послуги насе­ленню, щоб все мак­симально працювало на район. Розподіл бюджетних коштів зав­жди йшов прозоро. Ми запро­шу­вали на сесійні засідання сільсь­ких голів, пред­ставників громад­сь­ких органі­зацій. Засіда­ння бюд­жетної комі­сії завжди було роз­ши­реним. Ми не вино­сили на сесії жодного пи­тання, не розглянув­ши його на ко­місіях та не висвіт­ливши на сайті. Вдячна депутатам і апарату ра­йонної ради за про­фесійну робо­ту. Вона давала ре­зультат.

І ось вже остання сесія. Як ті­ль­­ки відбудеться установча сесія Обухівської районної ради, від­разу ж Миронівська районна  ра­да припинить свою діяльність. І такого поняття вже не існува­ти­ме, як і поняття «Миронівський ра­йон».

Я, маючи великий досвід ро­бо­ти в органах державної влади і місцевого самоврядування, все таки не впевнена, настільки буде ефективним нове районування. Час покаже.

Щодо нашої останньої сесії, то вона пройшла продуктивно, хоч і при низькій явці депутатів, зва­жаючи на реалії епідемії корона­вірусу. Ми прийняли зміни до бюд­жету, які необхідно було прий­ня­ти. Перш за все, стосовно фінан­сування центральної райо­нної лі­карні: для встановлення комп’ю­терного томографа, для придба­ння кисню, а також  кис­невих ро­зеток та іншого облад­нання. Всі кошти пішли для ЦРЛ на боротьбу з COVID. Ми затвер­дили й між­бю­джетні трансферти, що надійшли від держави на ці потреби. При­йнято рішення про затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств «Ми­ронівський центр первинної ме­дико-санітарної допомоги» та «Цен­тральна райо­нна лікарня» за 9 місяців ц. р. Було внесено зміни до програми «Цукровий діабет» на 2019-20 роки. Прийнято рішення щодо виділення коштів на заро­бітну плату працівникам невід­кладної допомоги Центру перви­нної ме­дико-санітарної допомо­ги. Прий­нято міжбюджетні транс­ферти на співфінансування ФАПів Вікто­рівської і Грушівської сіль­сь­ких рад.

Виносилось на розгляд сесії і пи­тання про затвердження актів прийому-передачі об’єктів кому­на­льної власності територіальних громад Миронівського району у комунальну власність Миронів­ської міської ради. Рішенням се­сії, яка відбулася 16 жовтня, було затверджено перелік з двадцяти  п’яти об’єктів комунальної влас­ності, що передаються в громаду. Наступним кроком було склада­ння актів прийому-передачі. Ра­йонною радою і всіма кому­наль­ними закладами і підпри­ємст­ва­ми було проведено інвен­тариза­цію, складено акти прийому-пере­дачі. А це — 16 шкіл району, цен­тральна районна лікарня, Центр первинної медико-сані­тарної до­помоги та інші заклади. Міською радою ці акти не були підписані. А тому й рішення з цього питання на сесії не прийняте. Тепер цим вже займа­тиметься Обухів­ська районна рада.

Завершуючи роботу, я вис­ло­влюю вдячність усім депутатам, які працювали у раді сьомого скли­кання, працівникам апарату та всій громаді Миронівщини, сі­ль­ським головам, які тісно спів­пра­­цювали з районною радою, голові РДА та апарату адмініст­рації. Ро­бота була спільною, тому були й результати. Зичу всім міц­ного здоров’я, родинного затиш­ку, добра і мирного неба. Успіх буде тоді, коли все робиться спі­ль­но, коли люди розуміють і по­ва­жають одне одного. Я всім щи­ро бажаю цього.